Allmänna villkor
för användare av
Payhour AB:s tjänster

1. INLEDNING

Payhour AB tillhandahåller egen personal för uthyrning i korttidsuppdrag. Dessa allmänna villkor (de ”Allmänna Villkoren”) gäller för användande av Payhour AB:s tjänster.

2. DEFINITIONER

Allmänna Villkor – Payhours från tid till annan gällande Allmänna villkor för användandet av Payhours tjänster.

Anställning – Payhours allmänna visstidsanställning av arbetstagare för visst Uppdrag

Anställd eller Arbetstagare – person som anställts genom en anställning av Payhour för kunds Uppdrag

Avtal – Avtal mellan Payhour och beställaren om utförande av uppdrag. Avtalets innehåll utgörs av Förfrågan, Allmänna Villkor och andra uppdragsspecifika villkor.

Beställare – Användare av Payhours tjänster för att anlita personal

Förfrågan – Beställarens förfrågan om bemanning av visst Uppdrag via Plattformen Förslag – Payhours förslag av anställd(a) till bemanning av visst Uppdrag via plattformen Hemsidan – ​www.payhour.se

Plattformen – Hemsidan och därtill hörande funktioner och applikationer

Parterna – Beställaren, Payhour och Personal i berörda delar

Personal – Payhours anställda

Uppdrag – Det uppdrag som Beställaren vill ha bemannat

Payhour – Payhour AB Org.nummer: 559097-7442

3. TILLÄMPLIGHET

Dessa Allmänna Villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Payhour och Beställaren. De Allmänna Villkoren gäller i den utsträckning Parterna inte skriftligen kommer överens om annat.

4. REGISTRERING M.M.

4.1 För att använda Payhours tjänster måste Beställaren registrera sig på plattformen. Genom registreringen godkänner Beställaren dessa Allmänna Villkor. Beställaren ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta.

4.2 Beställaren förbinder sig att hantera användarnamn och lösenord så att ingen obehörig kan få tillgång till denna information. Beställaren ska genast meddela Payhour om misstanke finns att någon obehörig har fått tillgång till användarnamn och/eller lösenord.

4.3 Payhour förbehåller sig rätten att införa eller förändra identifierings- och säkerhetsrutiner för verifiering av Beställaren.

5. BESTÄLLNING AV UPPDRAG, TRÄFFANDE AV AVTAL SAMT AVBOKNING AV UPPDRAG

5.1 Uppdrag kan bemannas genom att Beställaren lägger upp en eller flera Förfrågningar på Plattformen som matchas mot lämpliga profiler. Förfrågan läggs upp i ett särskilt formulär på Plattformen och ska innehålla uppgifter om Beställaren och Uppdragets art, längd, omfattning samt omständigheter av betydelse för Uppdraget (t.ex. önskad kompetens och erfarenhet hos den Personal som skall utföra arbetet). Beställaren ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och väljer själv till vem/vilka uppdraget skall skickas till. Priset exklusive moms för uppdraget framgår i plattformen och vid en beställning accepteras priset av beställare. Observera att ingen kostnad utgår om personen inte accepterar uppdraget.

5.2. När en förfrågan har skapats och skickats ut till de eller dem av beställaren vald personal, har personal rätt att acceptera eller neka ett uppdrag. Den Personal som först accepterar uppdraget tillsätts för uppdraget och ett avtal mellan Parterna ingås.

5.3 Föreslagna profiler är inte reserverade av Beställaren förrän Personal accepterat Uppdraget. Det innebär att föreslagen personal kan bli upptagna av annat uppdrag eller inte längre tillgängliga av annan anledning. Om så blir fallet kan Beställaren göra en ny beställning och välja en annan person alternativt kontakta Payhour så kan Payhour bistå Beställaren med någon annan resurs.

5.4 Vid avbokning av uppdrag skall Beställaren muntligen meddela Payhour via journummer: 08-446 828 04. Sker avbokning senare än 48 timmar innan ett uppdrag ska påbörjas faktureras Beställaren 50 % av det angivna priset för uppdraget. Sker avbokning senare än 24 timmar innan ett uppdrag ska påbörjas faktureras Beställaren 100 % av det angivna priset för uppdraget. Påbörjat uppdrag kan ej avbokas. Vid upprepade avbokningar kan avbokningsregeln ändras.

6. ERSÄTTNING

6.1 Beställaren skall erlägga betalning till Payhour för utförandet av Uppdraget i enlighet med vad som framgår av Avtalet. Angivet pris är exklusive mervärdesskatt. Aktuella timpriser finns i restaurangportalen: client.payhour.se

6.2 Betalning skall erläggas mot faktura med 10 dagars betalningsvillkor. Om inte annat överenskommits skriftligt mellan parterna.

6.3 Payhour tillämpar en “Flat Rate” Ingen extra avgift för timmar som är behäftade med Obekväma arbetstider, OB tillkommer.

7. RAST & MÅLTIDER

7.1 Rast

Payhour drar ingen rast från uppdragets tid om det understiger 6 timmar. För uppdrag vars längd överstiger 6 timmar görs ett avdrag för rast om 30 minuter om inget annat meddelas av resursen som utför uppdraget.

7.2 Måltid

Kost är fråga mellan Beställaren och Arbetstagaren du hyrt in. Payhour gör inte kostavdrag varken för arbetstagaren eller beställaren. Är passet längre, från 6 timmar och uppåt bör kost erbjudas. Ersättningen överenskommes således mellan Beställaren och Arbetstagaren.

8. FRÅNVARO M.M.

8.1 Vid oplanerad frånvaro, som sjukdom hos Personal, äger Payhour rätt, i mån av tillgänglig kompetens, att så snart möjligt tillhandahålla lämplig ersättare. Om den oplanerade frånvaron kan antas bestå och lämplig ersättare inte kan hittas, äger Beställaren rätt att avbryta Uppdraget kostnadsfritt. Payhour ansvarar inte för de eventuella skador, inklusive försening av arbete, som Beställaren kan åsamkas i anledning av oplanerad frånvaro.

9. INGET ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE

9.1 All Personal är anställd av Payhour. Uppdrag skall inte innebära att ett anställningsförhållande uppstått mellan Beställaren och Personal.

10 ARBETSMILJÖ

10.1 Beställaren ansvarar för all arbetsledning av Personal och att Personal förses med den utrustning som behövs för Uppdraget (Personal är ansvarig för att medtaga godkända arbetsskor). Beställaren ansvarar för att lagar, tillämpliga regler och god sed på arbetsmarknaden iakttas under Uppdraget och ska ersätta Payhour för all skada som Payhour och dess Personal lider om så inte sker. Beställaren erinras särskilt om sitt arbetsmiljöansvar och sin skyldighet att informera Personal om de instruktioner och rutiner som gäller hos Beställaren i dessa frågor. Payhour och skyddsombud hos Payhour har rätt att besöka arbetsplatsen där Uppdraget utförs för att kontrollera att arbetsmiljön är fullgod.

10.2 Beställaren skall omedelbart informera Payhour om olycksfall, tillbud etc. som berör Personal.

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

11.1 Varumärket Payhour, Plattformen (inklusive innehållet) och alla därtill hörande kännetecken ägs av Payhour och är skyddade av marknads- och immaterialrättslig lagstiftning. Dessa rättigheter får därför inte obehörigen kopieras eller användas utan Payhours skriftliga samtycke.

12. OTILLBÖRLIGT ANVÄNDANDE AV PLATTFORMEN M.M.

12.1 Beställare kan hållas ansvariga för förlust och skada som drabbar Payhour eller någon annan till följd av att Beställaren använder Tjänsten på ett sätt som strider mot dessa Allmänna Villkor eller till följd av annat oaktsamt agerande.

12.2 Payhour förbehåller sig rätten att utan föregående varning stänga av en Beställare från Plattformen och avbryta pågående Uppdrag om misstanke finns om otillbörlig användning eller om Beställare lämnat felaktiga uppgifter om sig själv eller Uppdraget, i väsentligt avseende brutit mot dessa Allmänna Villkor eller ägnat sig eller skäligen kan misstänkas ha ägnat sig åt brottslig verksamhet.

13. ANSVAR

13.1 Payhour ansvarar endast för direkt skada som uppstått till följd av att Payhour inte iakttagit normal och skälig aktsamhet. Payhour ansvarar inte för skada till följd av avbrott i Internetförbindelse som förhindrar tillgång till Plattformen eller som orsakas av fel, defekter eller avbrott i Payhours datasystem förutsatt att Payhour visat normal aktsamhet.

13.2 Krav på ersättning enligt ovan skall framställas senast inom en (1) månad efter att Uppdraget avslutats.

13.4 För det fall en brist i ett utfört Uppdrag kan omfattas av Payhours ansvarsförsäkring väljer Payhour fritt huruvida skada och andra kostnader ska anmälas till och, i förlängningen, bäras av Payhours försäkring.

14.​ ​FORCE MAJEURE

Payhour ansvarar inte för förlust som orsakas av ett lands lagstiftning eller myndigheters beslut, krigshandlingar, nertid i det allmänna kommunikationssystemet, strejk, blockad, bojkott, lockout eller andra liknande omständigheter (force majeure). Förbehållet rörande strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Payhour själv är föremål för eller deltar i liknande konflikter. Om nämnda typer av händelser gör att Payhour hindras från att genomföra transaktioner såsom utbetalningar eller annat, skall transaktionen genomföras när hindret upphört.

15. PERSONUPPGIFTER

15.1 Uppgifter om Personal

15.1.1 Beställaren skall se till att Personal gett samtycke till Beställarens hantering av personuppgifter, i enlighet med med GDPR som gäller från och med den 25 maj 2018, som kan anses nödvändig i anledning av Uppdraget. Beställaren är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.

15.1.2 Om Personal vid arbete åt Beställaren behandlar personuppgifter är Payhour inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling.

15.2 Uppgifter om Beställaren

15.2.1 Genom att registreringen på Plattformen godkänner Beställaren och Beställarens registrerande representant att Payhour samlar in och behandlar personuppgifter enligt nedan. Payhour är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

15.2.2 Payhour samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR som börjar gälla 25 maj 2018. För mer information kring detta, vänligen besök: http://www.payhour.se/integrity . Sådana uppgifter inkluderar information som Beställaren lämnar till Payhour vid registrering på Plattformen, per telefon, e-post eller brev eller andra kontakter med Payhour, såsom namn, adress, e-post, telefonnummer, beställnings- och betalningshistorik och IP-adress. Även så kallad icke-personlig identifierbar information (t.ex. sökhistorik på Hemsidan eller information om webbläsare/operativsystem som Beställaren använder) samlas in.

15.2.3 Personuppgifter behandlas av Payhour för bokföringssyften, upprätthållande av kundkontakter, marknadsföring, utvärdering och förbättring av betalningslösningar och -processer, analys av köpbeteende, förande av statistik, identifikation samt av liknande anledningar. Informationen kan också komma att användas för att förbättra Plattformen för att bättre kunna tillhandahålla erbjudanden och tjänster som är av intresse för Beställare och Personal. Insamling av personuppgifter kan också vara nödvändigt för att Payhour ska kunna tillgodose Beställares önskemål om betalningssätt, såsom betalning på kredit. Personuppgifter kan därför komma att behandlas mot och delas med myndigheter, tillhandahållare av betalningslösningar och kreditföretag.

15.2.4 Personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt. Den som lämnat personuppgifter har rätt att efter skriftlig begäran, kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter Payhour har om personen ifråga. Den som lämnat personuppgifter kan begära att Payhour rättar eventuella felaktiga personuppgifter utan kostnad för personen i fråga.

15.2.5 Om hela eller delar av Payhours verksamhet överlåts eller integreras med annan verksamhet kan personuppgifter lämnas ut till en eventuell köpare och dennes rådgivare.

15.2.6 Kakor (eng. cookies) är små textfiler med data som lagras på besökarens dator och skapas av de webbplatser som besökts i syfte att ge besökare tillgång till olika funktioner. Om Beställarens representant inte accepterar att kakor används kan denne göra inställningar i sin webbläsares säkerhetsinställningar så att han eller hon antingen inte tar emot några kakor alls eller får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka på dennes dator. I webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Mer information finns på webbläsarens hjälpsidor.

15.2.7 Tredjepartsleverantörer, såsom Google och Facebook, kan visa annonser för Payhour, t.ex. genom sök på http://www.google.se och på hemsidor på Internet. Tredjepartsleverantör, inkluderat Google med flera, använder cookies för att visa annonser baserat på användarens tidigare besök på Webbplatsen. Payhour ansvarar inte för insamlandet av sådana personuppgifter men får upplysningsvis meddela att det i regel går att ta bort tredjepartsleverantörers användning av cookies genom att välja s.k. “opt-out”-lösningar hos dessa.

16. ÄNDRING

Payhour äger rätt att ändra dessa Allmänna Villkor utan föregående godkännande från Användare. Senaste och gällande versionen av Allmänna Villkor skall publiceras på Plattformen.

17. KOMMUNIKATION OCH MEDDELANDEN

För att hålla nere administrationskostnader, och därmed de kostnaderna för Beställarna, sker all kommunikation med Payhour primärt elektroniskt. Payhour använder de kontaktuppgifter som Beställare lämnat vid registrering eller därefter ändrat på föreskrivet sätt. Beställare är därför skyldig att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

18.​ ​TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svensk lag gäller för Avtalet och dessa Allmänna Villkor. Tvist som inte kan lösas genom förhandling mellan Parterna skall lösas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.